Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta kanavoidaan rahaa maakuntaan erilaisiin hankkeisiin, avustuksiin ja tukiin noin 200 miljoonaa euroa vuosittain. Paljon tehdään myös ohjaukseen, suunnitteluun ja valvontaan liittyviä tehtäviä, joita ei voi yksityiskohtaisesti taloudellisesti mitata. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan vuoden 2022 aikana julkaistujen mediatiedotteidemme pohjalta keskeisimpiä tekojamme.


Tiedotteemme ovat kaikkien luettavissa sekä tilattavissa omaan sähköpostiin STT-infon uutishuoneen kautta. Alla on kerrattu vain osa niistä tiedotteistamme, jotka ylittivät mediassa uutiskynnyksen eli ne noteerattiin joko yhdessä tai useammassa julkaisussa.

Ylivoimaisesti eniten palstatilaa – aina teksti-tv:tä ja YLEn pääuutislähetystä myöten – sai Nelostien kiertotiejärjestelyihin keskittynyt tiedotuksemme, joka liittyi Ilmasotakoulun järjestämään Baana 22 -lentotukikohtaharjoitukseen.

Alkuvuodesta tiedotimme merkittävistä teoista ympäristön saralta


Keski-Suomen perinneympäristöjen tiedot ajan tasalle (31.1.2022)

Keski-Suomen ELY-keskus on kartoittanut maakunnan perinneympäristöjä viiden kesän aikana. Kohteiden kunto ja hoitotilanne vaihtelevat suuresti. Lukuisia pieniä kohteita on jäänyt vaille hoitoa, kun pientiloilla on luovuttu karjasta tai kokonaan maataloudesta. Toisaalta jatkavien kotieläintilojen avulla on saatu myös palautettua tällaisia kohteita hoitoon. Helmi-ohjelmassa tullaan kunnostamaan hoidotta jääneitä kohteita.

Helmi-ohjelma laajenee – soiden, lintuvesien, perinneympäristöjen ja metsien rinnalle pienvedet (17.3.2022)

Helmi-ohjelmasta olemme kirjoittaneet paljon – ja syystäkin! Nyt ohjelmaan mukaan tulivat pienvedet, joiden kunnostuksesta luonnonsuojelun asiantuntijamme Jaakko Mattila totesi seuraavasti:

─ Yleisimpiä kunnostusmenetelmiä ovat perattujen kivien palauttaminen purouomaan, puumateriaalin lisääminen ja sorastaminen. Kivien palauttaminen lisää suojapaikkoja kaloille ja muille eliöille, puumateriaali kasvualustaa vesihyönteisille sekä sora kutupaikkoja uhanalaiselle taimenelle ja elinympäristöjä pohjaeläimille. Puro voidaan myös palauttaa alkuperäiseen uomaan, jos esimerkiksi uoman mutkia on suoristettu ojittamalla.


Kunnostettua purouomaa. Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus

Toimenpideohjelma Keski-Suomen vesien tilan parantamiseksi on valmistunut – sinäkin voit vaikuttaa lähivesiesi tilaan (16.3.2022)

Jatketaan vesiteemalla. Toimenpideohjelmalla vaikutetaan siihen, että valtaosa Keski-Suomen vesistä on hyvässä tai erinomaisessa tilassa myös jatkossa ja lisäksi tavoitteena on loppujenkin vesien vähintään hyvä tila viimeistään vuonna 2027. Sen saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja tekoja kaikilta. ELY-keskuksella on tässä mm. koordinoijana varsin iso rooli. Vuoden 2023 aikana asiasta kuullaan lisää!

Ensimmäinen geologinen rakenneselvitys Keski-Suomen alueella (3.3.2022)

Julkaisimme alkuvuodesta myös pohjavesiin liittyvän tärkeän asian, kun ilmoitimme Laukaassa käynnistyvästä tutkimuksesta, jossa maaperäkairausten, maatutkaluotausten ja painovoimamittausten avulla selvitetään kallioperän syvyyttä, maalajikerrosten paksuutta ja pohjaveden esiintymistä. Käynnistyvä rakenneselvitys on merkittävä askel pohjavesitiedon monipuolisessa käytössä Keski-Suomen alueella. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi alueen maankäytön suunnittelussa, vedenhankinnassa ja pohjaveden suojelussa.

Kesä toi tieremontit ja leväseurannan, syksy valtakunnallisen uutisen


Tienvarsilta poistetaan puuta tänäkin vuonna (17.5.2022)

Keski-Suomen ELY-keskuksen aikoinaan innovoima tienvarsien parturointi sai jälleen jatkoa. Tarkoituksena on parantaa turvallisuutta sekä nopeuttaa tien kuivumista sateiden jälkeen. Vuonna 2022 puustoa poistettiin yli sadan kilometrin matkalta.

Liikenne kiertotielle Himoksen kohdalla (30.5.2022)

Valtatien 9 liikenne siirrettiin kesäkuun alusta lukien kiertotielle Himoksen kohdalla Jämsässä. Eritasoliittymän siltojen rakentaminen oli edennyt vaiheeseen, jossa kiertotien käyttö oli välttämätöntä. Urakka valmistui kokonaisuudessaan syksyllä 2022. Nyt matkailijat pääsevät kätevästi ja ennen kaikkea turvallisesti kulkemaan valtatieltä Himoksen alueelle ja takaisin.

Tiedotimme vuoden aikana runsaasti myös muista maanteiden urakkakohteistamme eri puolelta Keski-Suomea.


Valmistunutta ramppia Himoksen työmaalla. Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus


Maksuton infotilaisuus tiekuntien osakkaille ja vastuuhenkilöille – Yksityistieavustusta hyvin saatavilla! (8.6.2022)

Avustusta myönnetään mm. huonokuntoisen sillan korjaamiseen ja uusimiseen, liikenneturvallisuutta parantavan kohteen korjaamiseen sekä tien kantavuuden parantamiseen. Kaikilla yksityisteillä, joiden asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, on mahdollisuus hakea avustusta.

Vuoden 2023 alusta avustusprosentit kasvavat entisestään, mutta vain väliaikaisesti, joten nyt jos koskaan tiekuntien kannattaa aktivoitua perusparannushankkeisiin!

Kesän leväseuranta on käynnistynyt – Keski-Suomen sinilevätilanne on rauhallinen (21.6.2022)

Yksi joka vuosi toistuvista ja perinteisistä tiedotteistamme on vesistöjen leväseurannan aloittamisesta kertominen. Seurantaa toteutettiin viikoittain ja se jatkui syyskuun loppuun saakka. Keski-Suomen alueella seurannassa oli mukana 14 järveä. Median lisäksi tämä kiinnostaa vuodesta toiseen runsaasti myös yksityisiä ihmisiä, onhan kyseessä vesistöjen virkistyskäytön kannalta hyvinkin olennainen asia.

Ilmasotakoulun harjoitus sulkee Nelostien Joutsassa syyskuun lopussa (21.6.2022)

Tiedotimme Nelostien kiertotiejärjestelyistä kesän ja syksyn aikana kaikkiaan kahdella valtakunnallisella ja yhdellä paikallisella tiedotteella sekä lähetimme postia kahteen kertaan suoraan kuljetusalan yrityksille, kattojärjestöille ja muille työnsä puolesta Nelostietä paljon käyttäville yrityksille ja organisaatioille. Kaikesta päätellen tiedottaminen onnistui hyvin, sillä silmämääräisen tarkastelun ja mittaustulosten perusteella niin raskaan kuin tavallisenkin liikenteen osuus Nelostiellä Päijänteen itäpuolella oli hyvin vähäistä sulkuviikolla. Saimme positiivista palautetta myös yhteistyökumppaneiltamme, kuten Puolustusvoimilta.


Hornet nousussa Joutsassa. Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus

Alueelliset kehitysnäkymät, kesän päällystystyöt, työllisyys ja maaseutualueiden rahoitus


ELY-keskuksella on yksittäisten asioiden lisäksi myös vuosittain useasti toistuvia tiedoteaiheita, jotka saavat säännöllisesti näkyvyyttä mediassa ja joilla on erityistä yhteiskunnallista painoarvoa.

Vahvuuksilla ja innovaatioilla myllerrysten ylitse (10.5.2022) ja Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2022: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan kohdistuu kaikkialle yritystoimintaan (24.10.2022)

Kaksi kertaa vuodessa julkaistava Alueelliset kehitysnäkymät -raportti antaa kattavan kuvan siitä, millainen on vallitseva tilanne ja lyhyen ajan tulevaisuudenodotus keskisuomalaisessa elinkeinoelämässä. Se auttaa osaltaan keskittämään katseita painopistealueille ja reagoimaan niihin.

Päällystystyöt käynnistyvät (2.5.2022) Vuoden 2022 päällystystyöt edenneet loppusuoralle (15.9.2022)

Keski-Suomen ELY-keskuksen kunnossapitämien maanteiden päällystystyöt käynnistyivät toukokuun ensimmäisellä viikolla. Keväällä 2022 kilpailutettiin kaksi päällystysurakkaa, kilpailutettujen kohteiden yhteispituus oli noin 110 km.

Päällystystöiden yhteydessä on puhututtanut erityisesti bitumin kohonnut hinta ja se, että vähemmän liikennöityjen teiden osalta päällystystöiden ajoittaminen joudutaan priorisoimaan hyvin tarkasti. Maanteillä on korjausvelkaa paikoitellen runsaastikin.

Työttömyys marraskuussa 10,6 prosenttia (20.12.2022)

Laadimme ja julkaisemme joka kuukausi alueellisen työllisyyskatsauksen, joka kertoo tilastoihin perustuen sen, mikä on maakunnan tilanne työvoima-asioissa. Lähetämme tiedotteet mediajakelun lisäksi mm. alueen kansanedustajille ja muille keskeisille vaikuttajille. Jos joku on varmaa niin se, että työllisyyskatsaukset kiinnostavat kuukaudesta toiseen!Keski-Suomen maaseutualueille 2,3 miljoonaa kasvuun ja kehittämiseen (9.2.2022)

Neljä kertaa vuodessa julkaisemme suosituksi tulleen tiedotteen myöntämistämme tuista yrityksille sekä hankkeille, jotka sijaitsevat muualla kuin käytännössä aivan Jyväskylän ydinalueella eli puhutaan maaseutualueista.

Esimerkiksi ELY-keskus myönsi maaseuturahaston yritystukia vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 860 000 euroa, kokonaisvaikutusten noustessa yhteensä noin kolmeen miljoonaan euroon. Kehittämishankkeisiin myönnettiin reilut 220 000 euroa.

Mitä jää julkaisematta?


Kuten alussa mainittiin, tässä koosteessa on vain osa tiedotteistamme. Mutta vaikka olisimme koonneet ne kaikki luetteloksi, olisi aivan varmaa, että piiloon jäisi edelleen osa sellaistakin ELY-keskuksen toimintaa, mikä ansaitsisi tulla julki tiedotteen muodossa paitsi yhteiskunnallisen merkittävyytensä myös yleisen kiinnostavuutensa vuoksi. Toki kerromme toiminnastamme monella muullakin keinolla kuin tiedotteella, mutta tiedote on pitänyt paikkansa edelleen yhtenä tehokkaimmista viestintäkeinoista, kun haluamme jollekin merkittävälle asialle näkyvyyttä.

Vuoden 2023 yhdeksi viestinnän kehittämistavoitteeksi olemmekin ottaneet sen, että rahoittajillamme eli veronmaksajilla on mahdollisuus saada entistä paremmin tietoa siitä, mitä Keski-Suomen ELY-keskus tekee, miksi se tekee ja mitä se saa aikaan.

Tervetuloa mukaan seuraamaan!


Asiakkuuspäällikkö ja viestintäasiantuntija
Santtu Lytsy
Keski-Suomen ELY-keskus


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty