Keski-Suomen ELY-keskus

Ajankohtaisia tarinoita Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminnasta

torstai 7. marraskuuta 2019

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty


Kuva: Eeva-Maria Tidenberg, Jyu luontomuseo

Keskisuomalaisessa oli 9.10. artikkeli Sisä-Suomen poliisilaitoksen Jyväskylän poliisiasemalla edellisenä päivänä järjestämästä huutokaupasta. Tapahtuman yhteydessä poliisi oli myynyt täytetyn huuhkajan. Artikkelissa ei mainittu sitä, että rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti, vaihtaminen sekä tarjoaminen myytäväksi ja vaihdettavaksi on kielletty.

Suomen luonnonvaraiset nisäkkäät ja linnut, lukuun ottamatta riistaeläimiä ja joitakin rauhoittamattomia lajeja, ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Muiden eläinryhmien osalta rauhoitetut lajit luetellaan luonnonsuojeluasetuksessa. Rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden haltuun ottaminen on kielletty. Kielto koskee myös pesien, munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden haltuun ottamista. Kaikkien rauhoitettujen lintulajien ja monen nisäkäslajin osalta kielletään myös yksilön, sen osan tai johdannaisen hallussapito ja kuljetus. Näihin kieltoihin voi hakea poikkeamista ELY-keskukselta. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan toimivaltainen viranomainen rauhoitettujen lintulajien osalta on Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonne hakemusten käsittely on rauhoitettuja lajeja koskevissa lupa-asioissa muutoinkin paljolti keskitetty.

Rauhoitettujen ja uhanalaisten lajien myymisestä, vaihtamisesta sekä tarjoamisesta myytäväksi ja vaihdettavaksi säädetään luonnonsuojelulaissa. Lupatyyppi ja hakemuksen käsittelijätaho määräytyvät sen mukaan, mikä laji on kyseessä. Samaan yhteyteen myyntikieltojen kanssa on kytketty myös rauhoitettujen lajien yksilöiden vaihtamista ja yli valtion rajojen tapahtuvat siirtelyä koskevat kiellot.

Saatuaan tiedon täytetyn huuhkajan myynnistä huutokaupassa Keski-Suomen ELY-keskus otti yhteyttä Sisä-Suomen poliisilaitokseen. Poliisilla oli huuhkajalle vuonna 1990 saatu hallussapitolupa, mutta poliisilta puuttui Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta haettava lupa poiketa myyntiä ja myytäväksi tarjoamista koskevista kielloista sekä petolinnun myyntiä varten tarvittava CITES-todistus Suomen ympäristökeskukselta (SYKE). Tässä tilanteessa myös huuhkajan huutanut ostaja olisi tarvinnut Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta hallussapitoluvan.

Lajisuojelua koskeva lainsäädäntö on kaiken kaikkiaan jokseenkin mutkikasta, minkä vuoksi laintulkinta esimerkiksi kulloinkin vaadittavista luvista voi olla hankalaa. Neuvontaa asiassa antavat lupaviranomaiset eli Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus. Neuvoa voi myös kysyä oman alueen ELY-keskuksesta.

Ongelmallisia tilanteita on viime vuosina syntynyt erityisesti silloin, kun kauan sitten täytettyjä eläimiä yritetään myydä vaikkapa erilaisten nettipalveluiden kautta. Viime vuosina on myös lopetettu suuri joukko pieniä kouluja, joiden irtaimiston myynnin ohessa on saatettu laittaa myyntiin täytettyjä rauhoitettuja eläimiä, joita on käytetty opetustarkoituksessa. Tämä on siis kiellettyä ja nykyisin rauhoitettujen eläinten hallussapito- ja myyntilupien myöntämisen edellytykset ovat niin tiukat, ettei niitä käytännössä voida myöntää yksityisille tahoille. Todennäköisesti paras ratkaisu näissä tilanteissa on lahjoittaa kyseiset eläinyksilöt sellaiselle toimijalle, jolla on lupa-asiat kunnossa. Helpoimmin asia hoituu luonnontieteellisten museoiden esim. Jyväskylän yliopiston luonnontieteellisen museon kanssa.

Täytetyn huuhkajan osalta tilanne on nyt korjattu siten, että ostaja suostui kaupan purkamiseen ja luovutti sen 22.10.2019 takaisin poliisin haltuun. Huuhkaja toimitettiin Jyväskylän yliopiston luontomuseoon Vesilinnaan, jossa sitä käytetään tutkimus- ja opetustarkoituksessa.

Lisätietoja asiasta antavat:
biologi Aulis Jämsä, puh. 0295 024 749
ympäristölakimies Tarja Kangasmaa, puh. 0295 024 897

Keski-Suomen ELY-keskus

maanantai 4. marraskuuta 2019

Vesihuollon kehittämispäivässä esillä kuivuus ja häiriöihin varautuminen

ELY-keskuksen vesihuoltopäivän osanottajia 31.10.2019

Keski-Suomen ELY-keskuksessa käsiteltiin vesiteemaa lokakuun viimeisenä torstaina monesta näkökulmasta ja monien asiantuntijoiden suulla. Erityisesti agendalla oli kuivuus, vesihuoltohäiriöt ja niihin varautuminen. ELY-keskuksen rooli vesihuollossa on keskeinen, vaikka varsinainen käytännön työ tehdäänkin vesihuoltolaitoksissa ja kunnissa. Olisi tärkeää, että ELYille ilmoitettaisiin yhdistymisistä tai muista muutoksista vesihuoltolaitoskentässä, sillä ELY on vesihuoltolain valvontaviranomainen.

Vaikka Suomi on vesihuollon saralla monessa suhteessa aivan maailman huippua, löytyy etenkin omaisuuden hallinnassa ja varautumisessa parannettavaa: korjausvelkaa on kertynyt ja liian monessa vesihuoltolaitoksessa luotetaan lähinnä hyvään tuuriin. Meneillään olevalla valtakunnallisella vesihuoltouudistuksella tartutaan näihin ongelmiin. Keinoja ovat muun muassa yhteistyö energia- ja jätesektorin kanssa, valvontakäytäntöjen uudistaminen, tehokas viestintä, tutkimus sekä kokeilu- ja pilottihankkeet.

Tavoitteena on saada edistyksellisten vesihuoltolaitosten määrää kasvatettua tuntuvasti ja muutkin vähintään velvoitteensa täyttäviksi. Lisäksi hiilineutraaliuden saavuttaminen on myös vesihuollossa yksi tulevaisuuden haasteista.

Eri tahojen vastuut sekä mahdollisuudet auttaa vesihuollon häiriötilanteessa

Paikallinen vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen saatavuudesta häiriötilanteissa. Niinpä vesihuoltolaitoksen on myös laadittava ja pidettävä ajan tasalla suunnitelmaa häiriötilanteisiin varautumisesta. Tarvittaessa sen on ryhdyttävä myös välittömiin toimenpiteisiin.

Kunnalla on myös tiettyjä vastuita, joista keskeisin on se, että vakavassa häiriötilanteessa kunnan voi olla tarpeen järjestää itse varavedenjakelua ja peseytymismahdollisuuksia.

ELY-keskusten kautta on mahdollista saada asiantuntija-apua sekä mahdollista taloudellista tukea eri vesihuollon hankkeisiin, esimerkiksi innovaatioihin ja kokeiluihin.

Vesihuollon poikkeustilanteessa on hyvä muistaa, että vastoin yleistä luuloa pelastuslaitoksella ei ole valmiutta talousveden jakeluun, koska se ei voi taata sammutuskalustonsa hygieniaa ihmisten juomavesitarpeisiin.

Puolustusvoimilla on jatkuva virka-apu- ja työvoima-apuvalmius vesikriisinkin varalle. Se voi osallistua esimerkiksi vedenjakeluun.Yritysten varautumisessa vesikriisiin on toivomisen varaa


Kyselytutkimuksen mukaan yritykset ovat varautuneet vesihuollon häiriötilanteisiin vaihtelevasti. Etukäteen kannattaisi kuitenkin asiaa miettiä – etenkin ratkaisuja, jotta toiminta voisi jatkua häiriöidenkin aikana.

Jo perustamisvaiheessa on hyvä miettiä prosessissaan paljon vettä käyttävän yrityksen fyysistä sijoittumista: millainen on alueen vesijohtoverkosto ja sijaitseeko yritys verkon latvoilla vai lähellä vesihuoltolaitosta? Myös kuntien olisi jo kaavoituksessaan syytä ottaa tällaiset seikat huomioon.

Vesihuoltoasioista lisätietoja antaa:

Vesitalousasiantuntija
Kai Voutilainen
p. 0295 024 830
Keski-Suomen ELY-keskus