Työvoimakoulutusta osaamisen kehittämiseksi ja työelämän tarpeisiinTE-palveluiden tehtävä on auttaa työnhakijoita heidän osaamisensa kehittämisessä, jotta osaaminen vastaa työmarkkinoiden kysyntää ja tukee yksilön urakehitystä. Toisaalta TE-palvelut tarjoavat myös yrityksille eväitä niiden osaamisen kehittämisen tarpeisiin.

Työvoimakoulutus on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä osaamisen kehittämistä. Se on maksutonta, työttömyysturvalla tuettua monipuolista ammatillista täydennys- ja päivityskoulutusta tai se antaa mahdollisuuden kouluttautua kokonaan uudelle alalle.

Työvoimakoulutuksia voidaan hankkia yksittäisinä koulutuksina tietylle kohderyhmälle tai ns. kapasiteettihankintoina, jotka antavat raamit esim. 1-2 vuoden kestoisille hankinnoille. Kapasiteettien sisällä voidaan toteuttaa eri sisältöisiä ja kestoisia työvoimakoulutuksia erilaisille ryhmille. Tällaisten laajojen hankintakokonaisuuksien etuna on se, että niissä voidaan reagoida nopeasti ja joustavasti esim. työelämästä nousseisiin koulutustarpeisiin ja räätälöidä monipuolisesti erilaisia koulutussisältöjä.

”Työvoimakoulutusten asiakastyytyväisyys on korkealla.

Työvoimakoulutusten asiakastyytyväisyys on korkealla. Vuoden 2019 palautteissa asiakkaiden antama keskiarvo työvoimakoulutuksille oli (asteikolla 1-5) Keski-Suomessa ja valtakunnallisesti 4,1. Yleisarvosanaa koskevaan kysymykseen "koulutus on onnistunut hyvin tai erinomaisesti" vastausprosentti Keski-Suomessa oli 85,1 % (valtakunnallisesti 83,1 %).


Yhteistyötä kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi ICT-alalla


Olemme tehneet Keski-Suomen ELY-keskuksessa jo pitkään työtä työvoimakoulutusten laadun ja osuvuuden parantamiseksi. Haluamme koulutusten vastaavan työelämän tarpeisiin ja toisaalta tavoitteenamme on, että työvoimakoulutukset kehittäisivät ennakoivasti, tulevaisuuteen suuntautuen osallistujien omaa osaamista.

Käytännön esimerkki ICT-alan osaajapulaan vastaamiseksi ja ratkomiseksi Keski-Suomessa on alueen eri tahojen kanssa tekemämme yhteistyö, jonka puitteissa on järjestetty erilaisia alaan liittyviä tilaisuuksia alan yrityksille ja alasta kiinnostuneille työnhakijoille. Myös ICT-alan osaamiskartoituksilla on selvitelty hakijoiden osaamista ja osaamistarpeita. Lisäksi ICT-alan yrityksille osaajatarpeista tehdyn kyselyn pohjalta rakensimme ICT-alan osaajaksi -hankinnan. Sen puitteissa voidaan räätälöidä eri sisältöisiä ja pituisia ICT-alan työvoimakoulutuksia erilaisille kohderyhmille, esim. alan vaihtajille tai alan lisä- ja täydennyskoulutusta tarvitseville. Jatkopolkuna on lisäksi vuoden 2020 alussa hankittu yhteishankintakoulutuksen ICT-alan puitehankinta, jossa koulutukset toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Ratkaisukeinoja on siis käytössä!

ELY-keskuksen järjestämissä ICT-tilaisuuksissa on riittänyt vipinää.

 Uudenlainen ohjausryhmä-toiminta osana työvoimakoulutuksia


Työvoimakoulutushankintoihin on kehitelty ohjausryhmä-toiminta, jossa seurataan koulutusten toteutumista, laatua ja vaikuttavuutta. Ohjausryhmän avulla voidaan suunnata hankittujen koulutuskokonaisuuksien sisältöjä työelämästä ja yrityksistä esiin nouseviin tarpeisin. Ohjausryhmä-toimintaa on toki tehty aiemminkin. Toimivimmaksi tavaksi on kuitenkin osoittautunut se, että nyt eri aloihin liittyviin ohjausryhmiin on kutsuttu ja saatu mukaan koulutuksen järjestäjien ja TE-hallinnon edustajien lisäksi myös alueella toimivia alan yrityksiä ja työelämätahoja. Tämä on auttanut laajentamaan näkökulmaa osaamisen kehittämiseen entistä enemmän työelämän osaamisen kehittämistarpeista. Ohjausryhmätoiminta on liitetty osaksi työvoimakoulutusten hankintoja esim. kaikissa eri alojen ammatillisissa työvoimakoulutushankinnoissa, Korkeakoulutettujen osaamissalkku -kapasiteetissa ja em. ICT-alan osaajaksi -kapasiteetissa.

Käytännössä jokainen ohjausryhmä kokoontuu n. 3 krt/vuodessa ja käsiteltävinä teemoina ovat toteutuneiden koulutusten ja niistä saatujen asiakaspalautteiden läpikäynti, koulutusten vaikuttavuuden arviointi (esim. työllistyminen, jatkopolut), työssäoppimisjaksojen ja työelämäyhteyksien analysointi (esim. onko työssäoppimispaikkoja ollut tarjolla riittävästi ja minkälaisia työssäoppimispaikkoja/kehittämistehtäviä opiskelijoille on alan eri yrityksissä ollut tarjolla). Lisäksi käydään yhteistä pohdintaa tulevien koulutusten teemoista ja sisällöistä, erilaisista kohtaantohaasteista esim. tilastotietojen (työttömyystilastot, tietoja hakijamääristä ym.) valossa.

"Työelämän edustajien aktiivinen osallistuminen ja oman ajan panostaminen ohjausryhmiin kertoo siitä, että toiminta on osoittautunut tarpeelliseksi ja lisäarvoa antavaksi myös yritysten näkökulmasta. 

Keskustelut ja yhteiset pohdinnat avaavat myös pelkkiä tilastotietoja paremmin syitä kohtaanto-ongelmiin eli siihen, miksi esim. tilastojen valossa näyttää tietyillä aloilla olevan paljon työnhakijoita ja toisaalta saman aikaisesti paljon avoimia työpaikkoja. Ohjausryhmissä mietitään myös polutusta erilaisiin jatkopolkuihin (esim. yhteishankintakoulutukset, VOS-tutkintotavoitteiset työvoimakoulutukset, oppisopimuskoulutukset) silloin, kun suora työllistyminen ei työvoimakoulutuksen jälkeen vielä onnistu, esim. alan vaihtajilla.

Ohjausryhmätapaamisiin on saatu kiitettävästi mukaan yritysten edustajat, vaikka työelämä aikatauluhaasteita yrityksissäkin asettaa. Työelämän edustajien aktiivinen osallistuminen ja oman ajan panostaminen ohjausryhmiin kertoo siitä, että toiminta on osoittautunut tarpeelliseksi ja lisäarvoa antavaksi myös yritysten näkökulmasta. Tietämys osaamisen kehittämisen keinoista, mahdollisuuksista ja haasteista paranee, koska ohjausryhmissä voidaan asioita pohtia ja hakea ratkaisukeinoja yhdessä erilaiset näkökulmat huomioon ottaen. Tästä suuret kiitokset kaikille ohjausryhmätoimintaan osallistuville!

Koulutusasiantuntija
Marianna Raivio
Keski-Suomen ELY-keskus

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty