Varmennuksista suosituksia ja hyviä käytäntöjä ESR-hankkeille

Keski-Suomen ELY-keskus koordinoi rakennerahastotehtäviä Länsi-Suomen alueella. Osa tätä työtä on hankkeiden paikan päällä varmentaminen. Tarkastelen varmennuksia ja niiden tuloksia Euroopan sosiaalirahaston (ESR) näkökulmasta. Euroopan sosiaali- ja aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeilla on hieman erilainen varmennuspohja, joka vaikuttaa siihen, että hyvät käytännöt ja suositukset ovat helpommin raportoitavissa ESR-hankkeista. Lisäksi suuri osa EAKR-hankkeista varmennettiin ns. hallinnollisina varmennuksia ilman tuensaajan luona käyntiä.

Rakennerahastohankkeiden (Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahasto) varmentamisen tavoitteena on varmistaa menojen ja toiminnan tosiasiallisuus. Varmennuksissa käydään läpi mm. hankkeen hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukainen toteutus. Paikan päällä varmennukset ovat myös keino hallita hanketoimintaan liittyviä riskejä. Hankkeet valitaan varmennettavaksi otannan perusteella. (Työ- ja elinkeinoministeriö 10.10.2016.)

Keski-Suomen ELY-keskus varmensi vuonna 2020 yhteensä 89 rakennerahastohanketta, joista 53 oli EAKR ja 36 ESR-hankkeita. ESR-hankkeista 21 valittiin varmennukseen satunnaisotannan kautta, yhdeksän yli 800 000 € rahoituksen perusteella, kolme oli korkean riskin hankkeita ja kolme valitsi välittävä toimielin (Keski-Suomen ELY). Kuvassa logot Euroopan unioni: Euroopan sosiaalirahasto ja Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020-tunnus.

Keski-Suomen ELY-keskus varmensi vuonna 2020 yhteensä 89 rakennerahastohanketta, joista 53 oli EAKR ja 36 ESR-hankkeita. ESR-hankkeista 21 valittiin varmennukseen satunnaisotannan kautta, yhdeksän yli 800 000 € rahoituksen perusteella, kolme oli korkean riskin hankkeita ja kolme valitsi välittävä toimielin (Keski-Suomen ELY-keskus).
Varmennuksessa saadaan neljänlaisia tuloksia; (1) hankkeessa ei ole olennaista huomautettavaa, (2) hankkeessa on menettelytapavirheitä, joilla ei ole vaikutusta maksetun tuen määrään, (3) hankkeessa on olennaisia menettelytapavirheitä, joilla on vaikutusta maksetun tuen tukikelpoisuuteen ja (4) hankkeessa on tukikelpoisuusvirheitä, joilla on vaikutus maksetun tuen tukikelpoisuuteen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 10.10.2016.) Vaihtoehdoista kaksi viimeisintä johtaa jatkotoimenpiteisiin. Edellä mainittujen tulosten lisäksi kirjataan järjestelmään asiat, jotka on tuotu hanketoteuttajalle huomioon suosituksina ja hyväksi todetut käytänteet hankkeen toteuttamisessa.

Varmennetut hankkeet maakunnittain 2020: Ylimaakunnallisia 4 kpl, Keski-Suomi, 22 kpl, Uusimaa 1 kpl, Varsinais-Suomi 11 kpl, Pohjanmaa 12 kpl, Keski-Pohjanmaa 3 kpl, Pirkanmaa 22 kpl, Etelä-Pohjanmaa 6 kpl, Satakunta 8 kpl. Kuvassa logot Euroopan unioni: Euroopan sosiaalirahasto ja Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020-tunnus

Varmennettujen hankkeiden (ESR- ja EAKR) jakautuminen maakunnittain Keski-Suomen ELY-keskuksen koordinoimalle rakennerahastoalueelle. 


Vuoden 2020 varmennusten tulokset ja suositukset

Vuoden 2020 varmennukset on suoritettu ja niistä on koostettu yhteenveto. Varmennusten lopputuloksena tehtiin havaintoja, jotka etenivät jatkotoimiin. Sisällöllisesti hankkeet olivat Länsi-Suomen alueella edenneet hyvin.

Yleisimmin toistuneet suositukset liittyivät hankkeen ohjausryhmään, jonka työskentelyn dokumentaatioon tulisi kiinnittää huomiota. Suosituksia annettiin myös eri kustannuksiin, kuten lomakustannusten ilmoittamiseen, pienhankintojen kilpailuttamisen tarkempaan dokumentointiin sekä vuokriin liittyen. Raportoinnista todettiin, että se sujui pääsääntöisesti hyvin, kuitenkin seurantaraportilla olisi hyvä muistaa horisontaalisten periaatteiden seuranta. Raportointiin liittyen on oleellista myös muistaa aineistojen säilytysvelvollisuus, joka on kymmenen vuotta hankkeen päättymisestä. Viestintä on tärkeässä osassa hankkeita. Keskeisimpänä nostona viestintäohjeen puutteellisesta noudattamisesta annettiin suosituksia logoihin liittyen.


Hyviä käytäntöjä länsisuomalaisista hankkeista

Paikan päällä varmennukset ovat keino myös hyvien käytäntöjen löytämiseen ja niiden tietoon saattamiseen viranomaisille sekä viestimiseen yhä edelleen. Hankkeissa tehdään paljon arvokasta työtä ja kehitetään uutta.

Monissa hankkeissa käynnistetty toiminta on jatkunut myöhemmin osana organisaation toimintaa. Esimerkkinä näistä voidaan mainita Ohjaamot, joita on ympäri Suomea. Hankkeissa on kehitetty monia hyviä työskentelytapoja; erilaisia matalan kynnyksen tilaisuuksia, verkostomaista työskentelyotetta, työelämäyhteistyötä, mentorointia, monipuolista viestintää ja dialogisia moniammatillisia työskentelytapoja. Hankkeet reagoivat joustavasti vuosi sitten alkaneeseen koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen. Viestintä ja markkinointi ovat tärkeä osa hanketoimintaa ja sen toteutukseen on monenlaisia hyviä käytänteitä. Markkinointiin on alueellisesti saatu mukaan paikallislehdet, hyödynnetty sosiaalista mediaa ja digitaalisuutta. Dokumentoinnin selkeyttä kiiteltiin, hankeaineisto oli huolellisesti järjestetty arkistomappeihin, joissa oli merkittynä rahoituspäätöksen ehtojen mukainen säilytysaika ja erillismerkintä, mikäli mappi sisältää henkilötietoaineistoa.

Nämä hyvät käytänteet ovat vain varmennetuissa hankkeista esiin nousseita. Mikäli tarkasteltaisiin koko Länsi-Suomen alueen hankekantaa, tulisi hyviä käytänteitä paljon lisää esiin. Seuraavassa kuvassa on nostettu esiin vielä tarkemmin varmennuksissa esiin nousseita hyviä käytäntöjä.

Kuvitteellinen
Visualisoituna hankkeissa todettuja hyviä käytänteitä 


 Seuraavat askeleet

Työ jatkuu varmennusten jälkeen hankkeissa, huomioiden saatu palaute. Niiden hankkeiden osalta, joissa tehtiin havaintoja, edettiin jatkotoimiin. Varmennukset ovat sujuneet hyvin, poikkeusoloista huolimatta. Ne ovat myös varmennusta tekeville viranomaisille hyvin opettavaisia ja hyödyllisiä. Kiitos siis tuensaajille! Hankkeiden varmennukset ovat vuosittainen tehtävä ELY-keskuksissa, ja olemmekin saaneet tämän vuoden varmennuslistan Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Olemme siis kääntäneet katseemme jo tuleviin varmennuksiin.

Lisää infoa rakennerahastoista: rakennerahastot.fi ja sosiaalisesta mediasta aihetunnisteilla #vipuvoimaa #rakennerahastot.


Iida Vesterinen
Maksatusasiantuntija
Maksatus- ja tarkastusyksikkö 
Keski-Suomen ELY-keskus
 
Lähteet

EU:n Yleisasetus N:o 1303/2013 artikla 125

EU:n Varainhoitoasetuksen N:o 96612012 artikla 59

Paikan päällä varmennusten raportit 2020.

Työ- ja elinkeinoministeriö (10.10.2016) Hallintoviranomaisen ohje paikan päällä varmennusten suorittamisesta ohjelmakaudella 2014–2020.

 

 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty