Jatkuvasta oppimisesta lääke tulevaisuuteen?


Keski-Suomessa on otettu reippaita askeleita jatkuvan oppimisen uudistustyössä


Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista. Käytännössä pääpaino jatkuvan oppimisen parlamentaarisessa uudistuksessa on työikäisessä väestössä ja työuran aikaisessa oppimisessa. Jatkuvan oppimisen uudistus on 2020-luvun tärkeimpiä uudistuksia, jossa tarkastellaan kokonaisuutena työikäisten osaamista, koulutustarjontaa, toimeentuloa ja työelämän tarpeita.


Työelämä ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti, ja tämä edellyttää myös aikuisväestöltä uutta osaamista. Ammatteja häviää ja uusia korkeamman koulutustason osaamista vaativia ammatteja syntyy. Myös digitalisaatio muuttaa työelämää. Työikäisten osuus väestöstä on vähenemässä merkittävästi ja myös alueellinen polarisaatio vahvistuu. Osaamisesta huolenpitäminen on keino vastata rakennemuutoksiin, parantaa tuottavuuden kasvua ja työllisyyttä sekä vahvistaa Suomen kilpailukykyä.

OECD:n tilannekatsauksen (19.2.2020) suositukset Suomelle koskevat aikuiskoulutustarjonnan monipuolistamista ja räätälöintiä erilaisille ryhmille niin, että koulutus vastaisi paremmin työelämän tarpeisiin. Erityisen tärkeää olisi tavoittaa esim. hakevaa toimintaa kehittämällä aliedustetut ryhmät (esim. perustaidoltaan heikommat aikuiset, maahanmuuttajat). Lisäksi Suomessa tarvitaan kokonaisvaltaisia tieto- ja ohjauspalveluita, jotka olisivat tarjolla erilaisten asiakkaiden näkökulmasta ”yhden luukun periaatteella”

Osaamisen kulttuuri on Suomessa vahva, mutta osaaminen kasautuu. Osaamisen päivittäminen keskittyy niille aikuisille, joilla on jo valmiiksi hyvä perustaso osaamisessa. Nykyinen koulutusjärjestelmä ei pysty kaikilta osin vastaamaan työelämän nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Tarvitaan enemmän mahdollisuuksia koulutusten räätälöintiin ja joustaviin, työelämälähtöisiin sisältöihin sekä opiskelun ollistamiseen kaikille myös työuran aikana elämän eri vaiheissa.

Parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus


Suomessa halutaan uudistaa jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmää edellä mainituista syistä. Tavoitteena on uudistaa työikäisten palvelujärjestelmää, parantaa työn ja osaamisen liitolla työn ja tekijöiden kohtaantoa, kouluttaa koko ikäluokkaa pitkäjänteisesti ja vahvistaa osaamisen alueellista ekosysteemiä. Tavoitteena on kumppanuuteen perustuva alueellinen, alueiden välinen ja valtakunnallinen ekosysteemi. Jatkuvan oppimisen uudistuksen valmistelussa on tunnistettu keskeiset toimenpiteet seuraavien teemojen alle:

1) Jatkuva oppiminen osaksi työelämää
2) Jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmän luominen
3) Jatkuvan oppimisen saavutettavuuden varmistaminen

Vuoden 2020 lopussa hyväksyttiin jatkuvan oppimisen uudistukselle yhteiset linjaukset: https://minedu.fi/-/jatkuvan-oppimisen-uudistukselle-hyvaksyttiin-yhteiset-linjaukset-osaaminen-turvaa-tulevaisuuden


Jatkuvan oppimisen toimintaa Keski-Suomessa


Keski-Suomessa on jatkuvaan oppimiseen liittyvä kehittämistyö käynnistynyt jo ilahduttavan aktiivisesti eri tahoilla. Mm. Jyväskylän yliopistolla on Jatkuvan oppimisen hanke, jossa rakennetaan yliopistolle jatkuvan oppimisen toimintamallia ja jossa on vahvasti huomioitu myös laaja-alainen sidosryhmätyö. EduFuturan toiminnassa oppimisen uudistaminen on kärkihanke, jossa koordinoidaan EduFutura-oppilaitosten yhteistä opetussuunnitelmatyötä ja joka mahdollistaa ristiin opiskelun oppilaitosten välillä sekä tarjoaa yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja.

Monialaisena yhteistyönä toteutetaan Keski-Suomessa myös OKM:n rahoituksella esim. Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju -hanke (koordinoija Jyväskylän yliopisto/avoin yliopisto) ja Osaamisella töihin- hanke (koordinoija Gradia Koulutuskuntayhtymä). Näissä projekteissa on laaja-alaisesti mukana muitakin alueen toimijoita ja niissä toteutetaan mm. osaamiskartoituksia.

Myös esim. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toteuttama PAIKKO-toiminta tekee valtakunnallisesti työtä työpajoilla hankitun osaamisen näkyväksi tekemisessä ja tunnustamisessa (osaamistodistukset). Nämä esimerkit sopivat hyvin jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteeseen alueellisesta ja valtakunnallisesta ekosysteemistä.

Yritysten ja työelämän mukaan saaminen jatkuvan oppimisen uudistukseen on ensiarvoisen tärkeää. Osaamisen kehittämisessä tarvitaan verkostoja ja yhteistyötä - yhdessä tekemistä!


Jatkuva oppiminen ja Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli


Keski-Suomen ELY-keskuksessa käynnistyi syyskuun 2020 lopulla TEM:n rahoittamana jatkuvan oppimisen koordinaatiotyö kehittämisasiantuntijan tehtävällä. Tässä tehtävässä olen lähtenyt innolla mukaan erilaisiin jo käynnissä oleviin verkostoihin sekä omalla alueellamme Keski-Suomessa että valtakunnallisesti. Olen mukana esim. ELY-keskusten valtakunnallisessa jatkuvan oppimisen koordinaatioverkostossa. Myös ministeriöiden edustajien kanssa on jo ehtinyt olla erilaisia aiheeseen liittyviä palavereja ja tilaisuuksia. Jatkuvan oppimisen kehittämisasiantuntijan tehtävä limittyy vahvasti myös mm. elinikäiseen oppimiseen ja ELO-toimintaan sekä ennakointiin ja tulevaisuustyöhön, joten osallistumista, yhteistyötä ja verkottumista on tehtävä laajasti eri tahoille.

Heti vuoden 2021 alussa toteutamme alueen toimijoille kyselyn koskien jatkuvaa oppimista ja siihen liittyvää toimintaa, mitä erilaiset toimijat alueella tekevät. Kyselyn avulla pyrimme kartoittamaan alueellisen tilanteen mahdollisimman laaja-alaisesti myös oppilaitos- ja koulutuskentän ulkopuolella. Kysely on lähetetty koulutuskentän lisäksi myös mm. alueviranomaisille, kuntiin, yritysten edustajille, erilaisille järjestöille, yhdistyksille, työpajoille ja hankkeille. Kysely auttaa hahmottamaan mm. seuraavia asioita:

· Kuinka hyvin Keski-Suomessa tunnetaan jatkuvan oppimisen teemat? 
· Minkälaista toimintaa eri tahot tekevät? 
· Minkälaisia aukkoja/kehittämistarpeita Keski-Suomessa mahdollisesti on esim. erilaisiin koulutuksen        tai työelämän muutoksiin tai ohjaukseen liittyvissä nivelkohdissa? 
· Minkälaista palvelutarjontaa alueella on aliedustetuille ryhmille? 
· Miten ennakointitietoa hyödynnetään toiminnassa, palveluissa? 
· Minkälaisia tarpeita ja toiveita Keski-Suomessa on alueellisen yhteistyön suhteen.? 

Kyselyn avulla haemme tietoa palveluiden kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja mahdollisten uusien verkostojen ja yhteistyön pohjaksi. Myös ministeriötasolla halutaan saada tietoa alueellisista tilanteista ja näkökulmista, joten kartoituksella saamme välitettyä tietoa valtakunnan tasolle.

Tekemistä jatkuvan oppimisen saralla siis riittää. On ollut ilo huomata, että jatkuvan oppimisen teemat ovat Keski-Suomessa hyvin esillä ja, että eri toimijat ovat aktiivisesti tarttuneet uudistustyöhön. Yhteistyötä ja yhteiskehittämistä halutaan tehdä. Näissä merkeissä on hyvä jatkaa!

Kehittämisasiantuntija
Marianna Raivio
Keski-Suomen ELY-keskus


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa