Uravalmennuksella tuetaan askelia kohti työllistymistä


 
Uravalmennukset ovat TE-palveluiden tarjoamaa palvelua työttömille työnhakijoille ja niiden tehtävänä on tukea ja ohjata ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä, koulutukseen hakeutumisessa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä. Uravalmennusten raamit määritellään lainsäädännössä, mutta lain antamissa puitteissa on mahdollisuus erilaisten painopisteiden ja sisältöjen kehittämiseen.
 

Keski-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimassa Marke-palvelumarkkinoiden kehittäminen -hankkeessa (ESR) kehitettiin yhteistyössä pohjoisen Keski-Suomen kuntien kanssa uudenlainen uravalmennus, joka sai nimekseen Kunnari. Kehitystyö yhdisti Viitasaaren, Pihtiputaan, Kannonkosken ja Kyyjärven ammattilaiset sosiaali- ja terveyspalveluista sekä työllisyyspalveluista saman pöydän ääreen pohtimaan uravalmennuksen sisältöä. Tähän mennessä Kunnari-valmennuksia on pilotoitu neljällä paikkakunnalla.


Kokonaisvaltainen ote Kunnari-uravalmennuksen tavoitteena 


Kunnarista suunniteltiin palvelu, jossa asiakas arvioi ja työstää kokonaisvaltaisesti omaa elämäntilannettaan, hyvinvointiin ja työllistymiseen liittyviä esteitä sekä pohtii ratkaisuja haasteisiin. Lisäksi palvelun yhtenä tavoitteena on vahvistaa osallistujan psykologista pääomaa eli itseluottamusta, sitkeyttä, optimismia ja toiveikkuutta.

Kunnari-uravalmennuksen toteuttavat työparina uravalmentaja ja psykologi. Valmennus sisältää sekä yksilö- että ryhmävalmennusta monipuolisesti erilaisia työskentelymenetelmiä hyödyntäen. Näitä ovat vierailut, keskustelut, itsearvioinnit, erilaiset ryhmätyöt ja käytännön harjoitukset työelämä- ja työnhakutaidoissa. Valmennuksessa käytettiin myös erilaisia soveltuvuustestejä ja kartoituksia, joiden avulla osallistujat saivat kuvan osaamisestaan, vahvuuksistaan ja ominaisuuksistaan.

 
Valmennuksissa arvioitiin työllistymisen edellytysten vahvistumista


Neljän valmennuksen osallistujista osa työllistyi valmennuksen aikana, mikä on selkeä tulos. Aina osallistujan polku ei kuitenkaan ole näin suoraviivainen. Työllistyminen tai koulutukseen hakeutuminen saattaa häämöttää vielä kaukana, mutta työllistymisen edellytykset ovat lisääntyneet. Näitä ensisijaisia hyvinvointimuutoksia, askeleita kohti työllistymistä ja pysyvämpää hyvinvointia haluttiin arvioida osana Kunnari-valmennuksen vaikutuksia. 

 
https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/tmm00192


Kunnari-valmennuksiin kehitettiin yhteistyössä Marke-hankkeen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden kanssa oma arviointiväline, joka pohjaa Diakin kehittämiin 3X10D-elämäntilannemittariin sekä Ensisijaisten hyvinvointimuutosten arviointiin. Sekä osallistuja että valmentaja arvioivat kokonaishyvinvointiin sekä työ- ja toimintakykyyn liittyvien väittämien paikkansapitävyyttä valmennuksen alussa ja lopussa.
 
Diakin sivuilta löytyy lisätietoa 3X10D:stä: https://www.diak.fi/tyoelamapalvelut/kehittamistyokalut/3x10d/
 

Kunnari-valmennukset vahvistivat itsetuntoa ja tulevaisuuden näkyä

 
Tulosten perusteella osallistujat olivat valmennuksen jälkeen yleisesti tyytyväisempiä elämäänsä. He kokivat itsetuntonsa, terveytensä, pärjäämisensä sekä kykynsä voittaa vaikeuksia vahvistuneen. Lisäksi usko tulevaisuuteen ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja työllistymiseen lisääntyivät. Osallistujat olivat vahvemmin ottaneet oman elämänsä ohjat käsiinsä ja tiesivät, mitä valmennuksen jälkeen tekisivät.

Monilla heikossa työmarkkina-asemassa olevilla on kaventunut näky omista vahvuuksistaan, mahdollisuuksistaan ja itsetunnostaan. Usein myös omat vaikutusmahdollisuudet koetaan heikoiksi. Näiden vahvistaminen, motivaation ja toimijuuden herätteleminen ovat osaamisen ja ammatillisuuden vahvistamisen ohella työllistymisen kulmakiviä. Niitä askeleita, joiden kautta työllistyminenkin mahdollistuu.
 
 
Projektipäällikkö
Outi Teittinen
Keski-Suomen ELY-keskus
FT, dos. asiantuntija
Reija Paananen
Diakonia-ammattikorkeakoulu
 Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty