Kesä perinnemaisemissa


Perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden muodostamia luontotyyppejä: niittyjä, metsälaitumia ja hakamaita. Perinnebiotoopit ovat myös Suomen uhanalaisimpia ja monimuotoisimpia elinympäristöjä. Keski-Suomen ELY-keskus jatkoi perinnebiotooppien päivitys- ja täydennysinventointeja vuonna 2019.

Laidunnus on luontevin tapa hoitaa perinnebiotooppeja. Matalakasvuiset ja vähäravinteisuuteen sopeutuneet kasvilajit hyötyvät laidunnuksesta. Karjan tallaus paljastaa maanpintaa, mikä helpottaa toivottujen kasvilajien itämistä.
Mäkelän laitumet, Jyväskylä

Kuluneen kesän aikana inventoitiin yhteensä 23 kohdetta, jotka sijoittuivat eri puolille Keski-Suomea. Inventoinnissa koottiin tietoa ja arvioitiin perinnebiotooppikohteen luontotyyppien ja rakennepiirteiden säilymistä, kasvilajistoa, alueen nykyistä ja entistä maankäyttöä ja määritettiin kohteen/ osa-alueen arvoluokka; valtakunnallisesti (V), maakunnallisesti (M) tai paikallisesti (P) arvokas kohde. Kohteita voitiin arvottaa myös luokkiin kunnostuskelpoinen (K) tai ei perinnemaisema-arvoa (E). Inventoinnissa ja arvotuksessa noudatettiin Perinnemaisemien inventointiohjetta (Kemppainen 2017).


Hoito parantaa ja palauttaa


Kesän aikana tuli jälleen vastaan monta ilahduttavaa esimerkkiä perinnebiotooppien hoidosta. Hoidon avulla monien alueiden arvoja on saatu parannettua ja palautettua. Pitkänkin laiduntauon jälkeen uudelleen laidunnukseen otettu perinnebiotooppi voi maaperän siemenpankin ansiosta kirjaimellisesti puhjeta kukkaan. Maanomistajille alueet ovat usein hyvin merkityksellisiä, sillä niistä välittyy sukupolvien työ. Kulttuurihistorialliset arvot näkyvät niin hoidettuina, kauniina maisemina kuin erilaisina perinnemaiseman rakenteina, kuten kiviaitoina, karjakujanteina, kaskiraunioina, nauris- ja perunakuoppina ja vanhoina asuinpaikkoina. Kulttuurin jäljet näkyvät myös kasvilajistossa, esimerkiksi ruusuruoho kertoo kaskivaikutteista, eräät poimulehdet esiintyvät itäisten kauppareittien varsilla ja pölkkyruoho puolestaan kivikautisilla asuinpaikoilla. Perinnebiotooppikohteisiin liittyvät inventoidut muinaisjäännökset kertovatkin pitkästä ihmistoiminnasta alueilla.

Kun perinnebiotooppi-luontotyyppeihin liittyy vanhasta maankäytöstä kertovia rakennuksia ja rakennelmia puhutaan perinnemaisemista. Kalliolan tilan (Hankasalmi) perinnemaisemaan kuuluvat laidunnetun hakamaan ohella vanhat hirsiaitat, kiviaidat ja -rauniot.
 
Ilahduttavaa on ollut huomata ihmisten kiinnostus alueiden erilaisiin luontoarvoihin ja niiden hoitoon. Onnellisuutta koetaan rikkaasta linnustosta, erilaisten hyönteisten ja erityisesti pölyttäjien runsaudesta, sienistä, eläinten ja ihmisten hyvinvoinnista. Loppujen lopuksi olemme kuitenkin hyvin riippuvaisia ympäristöstämme. Tämän ymmärtäminen aikakautena, jona kuulemme hyvin hälyttäviä viestejä köyhtyvästä ympäristöstä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista, on ensiarvoisen tärkeää. Monet ovat huomanneet, kuinka esimerkiksi luomutuotanto ja perinnebiotoopit osaltaan auttavat myös luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi siten, että tuotannossa ei käytetä kasvinsuojeluaineita.


Talkoita ja luontokasvatusta

Kesän aikana Keski-Suomen ELY-keskus tuki perinnebiotooppien hoitotoimia lainaamalla työvälineitä. Partiolaiset järjestivät kunnostus- ja niittotalkoita useammalla arvokkaalla, kipeästi hoitotoimia kaipaavalla perinnebiotooppikohteella. Samalla edistettiin lasten ja nuorten luontokasvatusta. Niitto- ja raivaustalkoissa nuoret ja vanhemmat pääsivät tutustumaan mm. viikatteen käyttöön sekä oppimaan niittyjen hoidosta ja lajistosta. Rahoitus tähän työhön tuli Vuokon luonnonsuojelusäätiöltä. Erilaiset yhdistysten järjestämät talkoot ovatkin yksi keino hoitaa ja kunnostaa erityisesti arvokkaita niittykohteita. Esimerkiksi Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys on jo useana vuonna niittänyt Muuramessa Hetteen maakunnallisesti arvokasta perinnebiotooppikohdetta.

Kiitos kaikista ihanista kohtaamisista kesän aikana. Toivottavasti osaamme arvostaa viljelijöiden panosta perinnebiotooppien hoidossa ja kannustaa kestävään kehitykseen!Marjaana Hassani


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty