Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen on parasta ilmasto- ja terveystyötä


Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto ja Jyväskylän kaupunki tekevät monisyistä yhteistyötä

Lihasvoimaisen liikkuminen edistäminen on järkevää niin ilmastonmuutoksen torjunnan kuin väestön terveyden ja hyvinvoinnin vuoksi. Kävelyn ja pyöräilyn merkittävä lisääminen edellyttää toimenpiteitä yhteiskunnan eri osa-alueilla ja isoja muutoksia koko liikennesektorilla.

Koska liikenne ja liikkuminen liittyvät kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan, muutokset vaativat pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on paljon muutakin kuin pelkkää infran rakentamista. Tarvitaan muun muassa liikkumisen ohjausta ja taloudellisia ohjauskeinoja.

Tekemisen taustalla vaikuttaa niin valtakunnallinen, maakunnallinen kuin Jyväskylän pyöräilyn edistämisohjelma. Valtakunnalliseen edistämisohjelmaan liittyy investointiohjelma, jonka rahoitusta parhaillaan kohdennetaan.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan sitä, mitä kaikkea Keski-Suomessa tehdään kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.
Uudistettu liikennemalli jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suunnittelun apuna

Keski-Suomen ELY-keskuksella, Keski-Suomen liitolla ja Jyväskylän kaupungilla on käytössä liikennemalli, jota voidaan käyttää apuna maankäyttö- ja liikennehankkeiden liikenteellisiä vaikutuksia arvioitaessa. Tänä vuonna mallia laajennettiin siten, että sillä voidaan tutkia liikenteen ilmiöitä koko Keski-Suomen alueella.

– Malli on hyödynnettävissä kaikkien Keski-Suomen kuntien maankäytön ja infran suunnittelussa, suunnittelupäällikkö Hanna Kunttu Keski-Suomen liitosta toteaa.

Uutena sisältönä malliin rakennettiin myös kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen matkojen mallinnus. Vastaavaa on käytetty pyöräilyn suunnittelussa muun muassa Hollannissa. Mallia voidaan käyttää apuna arvioitaessa esimerkiksi miten uusi joukkoliikenneyhteys ja pyörätie muuttavat vaikutusalueen asukkaiden kulkutapavalintoja ja miten uusi yhteys vaikuttaa ajoneuvoliikenteen määrään läheisillä teillä. Mallia ylläpitää Strafica Oy.


Laskentapisteet mittaavat liikennettä

Pyöräilymatkojen määrän kehitystä voidaan seurata erillisillä liikkumistutkimuksilla sekä laskureilla, joiden määrää on lisätty Jyväskylän kaupungin vilkkaimmilla pyöräilyväylillä. Myös ELY-keskuksella on oma laskentapiste Laukaantien varressa. Nämä pisteet antavat tietoa pyöräilijöiden määristä vuosi-, viikko-, päivä- ja tuntitasolla.

– Vuodenajat ja säätilat näkyvät pyöräilijämäärissä. Pyöräilijöitä on eniten liikkeellä sulan maan aikaan ja poutasäällä, mutta moni jatkaa pyöräilyä läpi vuoden, liikenteenohjausinsinööri Heikki Vikki Jyväskylän kaupungilta kertoo.

Tuntivaihtelussa on tunnistettavissa selvästi arkipäivinä työmatkaliikenteen piikit aamu- ja iltapäivätuntien aikana. Viikonloppuisin liikkujapiikki alkaa noin puolenpäivän aikaan ja laskee tasaisesti kohti iltaa.

– Kaupungin verkkosivuilta kuka tahansa pääsee katsomaan laskureiden keräämiä tietoja liikkujien määristä. Jatkossa tietoja kerätään entistä monipuolisemmin, uutena keinona kokeilussa on wifi-antureilla kerättävän tiedon hyödyntäminen liikkujamäärien arvioinnissa, sanoo Vikki.

Liikennetilastoja: www.jyvaskyla.fi/jyvaskyla-tietoa/tilastotietoa/liikennetilastot


Pyöräilyinfran ja -olosuhteiden konkreettinen parantaminen

Edellä mainittuja tietojenkeruumenetelmiä sekä tietojen analysointia hyödynnetään infraratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Nykyisen jalankulun ja pyöräilyn väyläverkon laajuuden voidaan katsoa olevan varsin hyvä, mutta kaupungilla ja valtiolla on tiedossa myös lukuisa määrä tarpeita uusista jalankulun ja pyöräilyn väylistä sekä nykyisten väylien parantamisesta. Rahoituksen vähäisyydestä johtuen kaikkia tarpeita ei voida kuitenkaan toteuttaa. Usein uusia väyliä toteutetaankin yhteistyönä valtion ja kunnan kesken. Näin on menetelty muun muassa Palokkaan johtavan Pohjoisbaanan (Ritopohjantie) ensimmäisen osuuden toteuttamisessa.– Meneillään oleva Kirri - Tikkakoski hanke on myös merkittävä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisessa. Hankkeen yhteydessä tullaan rakentamaan noin 25 kilometriä uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, liikennejärjestelmäasiantuntija Soili Katko Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

– ELY-keskus on toteuttanut viime vuosien aikana uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä myös muualla Keski-Suomessa, kuten Uuraisilla, jonne valmistui noin 2,5 kilometriä uutta väylää. Hankasalmelle toteutetaan vuoden 2019 aikana noin 7 kilometriä uutta väylää jalankululle ja pyöräilylle ELY:n maaseuturahaston ja kunnan rahoituksella, Katko jatkaa.

Uusien väylien rakentamisen ja nykyisten väylien parantamisen lisäksi on tärkeää kehittää pyöräväylien hoidon tasoa, millä parannetaan jokapäiväistä liikkumista. Kävelyn ja pyöräilyn väylillä kiinnitetäänkin entistä tarkemmin huomiota toimenpiteiden oikea-aikaisuuteen ja asetettujen laatukriteerien täyttymiseen.


Liikkumisen ohjauksella vaikutetaan kulkutapavalintoihin

Yksi keskeinen keino kestävien liikkumismuotojen edistämisessä on myös liikkumisen ohjaus, jolla pyritään neuvonnan, viestinnän ja erilaisten kannustimien tai taloudellisten ohjauskeinojen avulla vaikuttamaan ihmisten kulkutapavalintoihin.

Jyväskylässä on saatu hyviä tuloksia erityisesti työnantajien kanssa tehtävästä liikkumisen ohjauksen yhteistyöstä. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen erityisesti liikkumisen ohjauksen keinoin onkin Jyväskylän kaupungissa koettu niin tärkeäksi, että kaupunki on palkannut vakituisen kestävän liikkumisen koordinaattorin ja aloittanut fiksun liikkumisen brändäystyön.


Keski-Suomen liiton käynnistämä kestävän liikkumisen ohjaushanke edistää kestävää liikkumista myös muissa Keski-Suomen kaupungeissa. Työllä pyritään erityisesti vaikuttamaan ihmisten liikkumistottumuksiin ja -valintoihin kannustamalla valitsemaan liikkumistavat tilanteeseen ja tarpeeseen nähden kestävällä ja fiksulla tavalla. Lisäksi Keski-Suomen Liikunta jalkautuu kuntiin ensi vuonna maakunnallisen pyöräilyohjelman edistämiseksi.

Myös monet muut toimijat, kuten Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry ja Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, ovat tehneet näkyvää monivuotista työtä Jyväskylän seudun kestävän liikkumisen edistämisessä ja asenteisiin vaikuttamisessa.


Lisätietoja:

Liikennejärjestelmäasiantuntija Soili Katko
p. 0295 024 010
Keski-Suomen ELY-keskus

Liikenteenohjausinsinööri Heikki Vikki
p. 014 266 0547
Jyväskylän kaupunki

Suunnittelupäällikkö Hanna Kunttu
p. 040 591 5901
Keski-Suomen liitto


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty