ELY-keskus Keski-Suomen vesiä hoitamassa

Keski-Suomen ELY-keskus on tänäkin vuonna mukana monilla tavoilla useissa vesienhoitoon liittyvissä hankkeissa eri puolella Keski-Suomea. Tässä blogissa pureudutaan kesän työkohteisiin.

Asunnan ja Vesangan reittien virtavesialueiden kunnostukset vahvistavat taimenkantaa


Keuruulla sijaitsevan Asunnan koskireitin kunnostussuunnittelu käynnistettiin silloisella Keski-Suomen Ympäristökeskuksella jo vuonna 2003. Hankkeen luvan saanti ja käytännön toteutus on kuitenkin viivästynyt pahemman kerran erinäisten vastoinkäymisten vuoksi. Muun muassa reitin alaosalla sijaitseva Kalmakosken pato jää edelleen estämään koskireitin oman geneettisesti eriytyneen taimenkannan vaellusta Keurusselän ja Asunnan koskien välille.
Keski-Suomen ELY-keskuksessa valmiiksi hiotun suunnitelman luvan hakijana toimi Keuruun kaupunki. Kun ympäristölupa viime vuonna myönnettiin, olisi hanke tarkoitus toteuttaa tämän vuoden aikana Keuruun kaupungin, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä.
Ylä-Saukkolankosken nykyinen pohjapato estää kalan nousun
Asunnan reitin virtavesikunnostusta toteutettaessa vaaditaan erityistä tarkkuutta museaalisten ja suojelullisten arvojen huomioimisessa sekä vedenpinnan tasojen ennallaan pitämisessä. Kunnostuksella on tarkoitus merkittävästi parantaa koskireitillä elävän taimenen elinolosuhteita, mutta virta-alueiden olosuhteiden monipuolistuessa hyötyvät kunnostuksesta myös useat muut eliölajit.

Myös Vesangan koskireitin kunnostussuunnitelma on tehty ELY-keskuksessa. Tulevan kesän/syksyn aikana kohdetta lähtee toteuttamaan Keski-Suomen Kalatalouskeskus.


ELY:n rooli käytännön työssä tulee olemaan enemmänkin valvova. Vesangan reitilläkin taimenen poikastuotantopinta-alojen määrä ja laatu tulevat kasvamaan paljon. Kunnostuksen jälkeen toteutettavilla poikasistutuksilla taimenkanta todennäköisesti palautuu hyvälle tasolle. Kun vielä vesireitin katkaisevalle Ylä-Saukkolankosken pohjapadolle myöhemmin saadaan korvaava pohjapato, joka mahdollistaa kalan kulun myös ylävirtaan, on taimenella erinomaiset mahdollisuudet menestyä kyseisellä alueella.

Tierumpujen korjauksilla kala nousuun


Vaellusesteen muodostava tierumpu
Keski-Suomen ELY-keskus on saanut UPM:ltä rahoitusta ympäristöongelmia aiheuttavien tierumpujen korjauksiin. Tarkemmat yksityiskohdat korjattavista kohteista ja korjaustavoista varmistuvat kesän aikana lähinnä Metsäkeskuksen kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Rumpurakenteiden ympäristöongelmat ovat Suomessakin nousseet esille viimeistään Anssi Elorannan vuonna 2016 valmistuneen keskisuomalaisten rumpurakenteiden ympäristöongelmia käsittelevän pilottitutkimuksen siivittämänä. Erityisesti turhan ylös asennettuja ja alavirran puoleisesta päästään pudottavia sekä liian voimakkaan virtausnopeuden omaavia rumpuja on tarkoitus korjata sellaiseksi, etteivät ne ole vaellusesteenä vesieliöille, eivätkä samalla tavalla myöskään maaeläimille. Toimenpiteet tulevat koskemaan lähinnä metsäautoteitä, ja ne avaavat parhaimmillaan väyliä järvestä toiseen sekä merkittäviin vaelluskalavesistöihin.
Isompien ja kestopäällysteisten teiden kohdalla vaellusesteellisen rummun muuttaminen vesieliöille läpikuljettavaksi vaatii yleensä vettä nostavia toimenpiteitä rummun alapuoleisella vesialueella. Myös itse rummun sisään voidaan asentaa virtausta hidastavia lamelleja mikäli rumpu on riittävän tilava.

Avustettavat kohteet

Keski-Suomen ELY-keskuksesta jaetaan avustuksia erilaisille vesienhoitohankkeille. Tulevalle kesälle avustusta ovat saaneet ainakin kaksi virtavesikunnostuskohdetta, kolme järvialueilla toteutettavaa vesikasvuston poistoon keskittyvää hanketta ja yksi kosteikkopuistohanke. Kosteikkopuistohankkeella tähdätään luonnonmukaisempaan vesienhallintaan, luonto- ja virkistyskäyttöarvojen kohentamiseen sekä maisemallisen ilmeen parantamiseen.
Vispilänjoen voimakkaasti perattua ja suoristettua uomaa

Lisäksi ELY-keskus on Freshabit-hankkeen kautta mukana ainakin yhdellä järvikunnostuskohteella, jossa toimenpiteenä on ylitiheän vesikasvuston poisto koneellisesti. Tällaisilla taajama-alueilla sijaitsevien järvien kunnostuksilla saadaan koko alueen yleisilmeeseen selvää parannusta.

Kuvat: Pasi Perämäki
 
Ympäristösuunnittelija
Pasi Perämäki
Keski-Suomen ELY-keskus
 

 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty